Duurzaamheidsplatform Zuidplas 
We beginnen, dus komt er verandering!

Financiële gegevens

Jaarverslag 2023.
Sinds 2018 is het burgerinitiatief verder gegaan als rechtspersoon in de vorm van een stichting. Het bestuur bestaat uit Rob van Esseveldt voorzitter, Jaap Reijm lid tot juni 2023, Rob Rosbergen secretaris en penningmeester tot eind oktober hierna penningmeester, Lorentz Stout, secretaris en Doede Bakker lid en voorzitter werkgroep Energie Coaches.
Het saldo van de stichting per 01-01-2023 was € 11.605,26
De vaste lasten van de stichting vormen de website, bankrekening en een Zoom-abonnement. De doelen waaraan geld is uitgegeven zijn: Het drukken van flyers e.d voor het Repaircafé; Eenverplaatsbare tuintje voor jeugd in Zevenhuizen; Publicatiebord voor FairTrade samenwerking; Diverse bijdragen Fair Trade. En sinds oktober diverse vergaderkosten. Door inspanningen verkregen zijn een bijdrage van Rabo clubsupport. In 2023 heeft het platform een risico genomen om kosten voor de Energiecoaches voor te schieten in afwachting van een goedkeuring en betaling van een Plan van Aanpak. Voor deze werkgroep geld een regime dat zij vanuit goedgekeurde plannen van aanpak hun financiën, weliswaar in de boekhouding van het platform, kosten neutraal van het platform houden. Het gehonoreerde PvA is € 16.171,46 waarvan tot 31-12-2023 € 11092,02 is uitgegeven. In dit PvA is dan nog € 5079,44 over. Omdat grote evenementen zoals de Duurzaamheidsmarkt geen doorgang konden vinden is het saldo op
31-12-2023 € 11.012,73 exclusief de waarde van PVA. Het banksaldo is € 16092,17. Het bestuur is 2x bijeengekomen. Het platform 3x. In klein comité zijn er interviews gegeven heeft het platform een info punt in de wereldwinkel en gaf ondersteuning op dorpsstraat evenementen.

Overleg over gemeentelijke inspanningen m.b.t. een duurzaamheidsmarkt zijn niet gehonoreerd. Door privé omstandigheden van Rob Rosbergen is het niet gelukt op eigen kracht iets te organiseren. Sinds 2023 zijn de energie coaches als werkgroep onderdeel van het platform. Zij opereren autonoom met eigen voorzitter en penningmeester. De financiën worden via het bankrekening nummer en onder verantwoording van haar KvK inschrijving geregeld. Zij zullen niet meer geld voor hun werk kunnen uitgeven dan de waarde van de toegekende en uitgekeerde PvA’s.

Ook in 2023 waren er inlever zaterdagen voor 2e kans spullen. Het overleg verband houdende met het CAC wordt gevoerd door de coördinator van het SAZ Repaircafé. De inzameling wordt gedaan door vrijwilligers van de 2e kans winkel. Het overleg met de wethouder en het beleid wat het college voert m.b.t. duurzaamheid botst met eerder gemaakte afspraken en vastgestelde doelen. Het zorgt ervoor dat het platform nog alerter moet zijn en zich moet laten horen.

In 2023 sluiten meerdere initiatieven, zoals Kledingketting, Weidetuin, Klimaat-burgermeester (Klimaatstraat) en Mooisteen, aan. Er worden grote stappen gemaakt in de communicatie. Een vaste column in Hart van Zuidplas ziet het levenslicht. 

Verschillende mutaties onder ambtenaren zorgt voor vertraging bij gewenst overleg. Ook het besluit van de gemeente om geen vergaderruimte en ambtelijke ondersteuning te bieden aan het platform is een slag in het gezicht van het platform en doet afbreuk aan de samenwerking.

Het platform groeit mede door de inzet van Lorentz Stout, die zijn kennis en ambities inzet op het
gebied van, vooral, communicatie. Het terugtreden van Jaap Reijm en later ook Rob Rosbergen
zal worden gevoeld. Maar met de, voor het platform, nieuwe initiatieven wordt er toch positief en
met enthousiasme uitgekeken naar 2024.

Beloningsbeleid:
Zowel bestuur als medewerkers ontvangen geen enkele beloning, ook geen vacatiegeld.
Gemaakte onkosten kunnen worden gedeclareerd.